ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ด้วยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลางโรงพยาบาลนครนายก
ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๑๗.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลางโรงพยาบาลนครนายก
ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (๔๒.๑๗.๑๘.๐๐) จำนวน ๔ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
รวม ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-แบบ บก.06 (เครื่องช่วยหายใจ)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

สเปค เครื่องช่วยหายใจ11 มิถุนายน ๒๕๖๔

Scroll to Top