ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครนายก และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2564
โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ตาราง ปปช.(ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

สเปค เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอลพาเนลไร้สาย

สเปค ชุดไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมจอสำหรับการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ชนิดความละเอียดสูง

Scroll to Top