ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดสารพันธุกรรม (DNA/RNA) และเครื่องทดสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (DNA/RNA) ในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top