ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ

ตาราง ปปช จ้างเหมาบริการ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (CT Scan)

รายละเอียด การจ้างเหมาบริการ

สเปค เครื่องเอกซเรย์

Scroll to Top