การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครนายก ที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On site ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564

Scroll to Top