ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,997,300.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สเปค เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 128 ภาพ (หลังวิจารณ์)

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ

รายละเอียด การจ้างเหมาบริการ

Scroll to Top