ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ยูนิต โรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก  โดยโรงพยาบาลนครนายก  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “จังหวัด”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ยูนิต โรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                   –  จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ยูนิต                                    จำนวน  ๑  งาน
                      เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
จึงเห็นควรนำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ในระหว่างวันที่ 16 – 21 ธันวาคม 2564
แบบ จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ยูนิต

งวดงาน-งวดเงิน จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ยูนิต

ตาราง ปปช จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ยูนิต

ปร4 ปร5

รายการประกอบแบบ จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ยูนิต

Scroll to Top