ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน และเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ (กพด.) ของจังหวัดนครนายก

Scroll to Top