ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๔,๖๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ (๔๒.๑๘.๑๕.๐๔) จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดแบบอัตโนมัติ (๔๑.๑๐.๖๒.๐๓ ) จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขดังนี้
2.1spec เครื่องตรวจวิเคราะห์จับตัวเป็นก้อนเลือดอัตโนมัติ

2.3เงื่อนไข เครื่องตรวจวิเคราะห์จับตัวเป็นก้อนเลือดอัตโนมัติ

2.2spec เช่าเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติ

Scroll to Top