วันที่ 5-7 มกราคม 2565 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพที่พักนักเดินทาง ( Home Lodge ) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครนายก

Scroll to Top