ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดแผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๗,๐๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
โครงการประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

Scroll to Top