ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน ๑ ระบบ

โครงการประกวดราคา

แบบแปลน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Scroll to Top