กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมฯ ดำเนินการตรวจสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Scroll to Top