การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครนายกที่ประสงค์จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

Scroll to Top