​การ​เยี่ยม​เสริม​พลัง​ให้​คำแนะ​น​ำ​มาตรการ​ป้องกัน​โรค​โค​วิด​-19​ ช่วง​เทศกาล​ตรุษจีน​ ณ​ พุทธ​สมาคม​สว่าง​อริยะ​ธรรม​สถาน​ และศาลหลักเมือง​ ต.นครนายก​ อ.เมือง​ จ.นคร​นายก​

Scroll to Top