กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านละว้า ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค รอบที่ ๒ พร้อมให้คำแนะนำการพัฒนาปรับปรุงน้ำให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน แก่โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ( ร.ร. กพด.) ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Scroll to Top