แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ
นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษรก.นวก.สาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)เชี่ยวชาญ
นางสาวสุนีย์ พลภานุมาศ
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)เชี่ยวชาญ
นางสำรวย นาดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการวิชาการ)เชี่ยวชาญ
นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสุวัจน์ บุญยืน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขฯ
นางสาวไสว โกเฮง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางวรรณสตรี รัตนลัมภ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นางยุภาพร หอมจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
นางรำพึง นุ่มสารพัดนึก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ
นางกุหลาบ คนเสงี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุนีย์ พลภานุมาศ
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานทัตสาธารณสุข
นางสาวอาภัสรี บัวประดิษฐ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
นางอังศุมาลิน มั่งคั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
นายฉัตรชัย มะลิวัลย์
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย