โครงสร้างผู้บริหาร

 


แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก


นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ

นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)เชี่ยวชาญ

นางสาวสุนีย์ พลภานุมาศ
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)เชี่ยวชาญ

นางยุภาพร หอมจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)เชี่ยวชาญ

นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายสุวัจน์ บุญยืน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขฯ

นางสาวไสว โกเฮง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางวรรณสตรี รัตนลัมภ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นางรำพึง นุ่มสารพัดนึก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพเเละรูปแบบบริการ

นางสาวสุนีย์ พลภานุมาศ
ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานทัตสาธารณสุข

นางสาวอาภัสรี บัวประดิษฐ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

นางอังศุมาลิน มั่งคั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

นายภุชเคนธ์ ทองสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายสุมิตรชัย คำเขาแดง
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

Scroll to Top