MOIT 2565 สสอ.ปากพลี

MOIT 1

MOIT 2

ข้อ 1.4 บทบาทหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากพลี

ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ข้อ 3 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ 6 คำสั่งและแผนพัฒนาชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุข

ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

ข้อ 12 คู่มือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปากพลี

ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ข้อ 14 คู่มือขั้นตอบให้บริการ ปากพลี

ข้อ 17.4-ประกาศแนวทางปฎิบัติงานเพิ่อตรวจสอบ

อินโฟกราฟฟิกนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัล

MOIT 3

MOIT 4

MOIT 4 ข้อ 2 ประกาศแนวทางปฎิบัติงานเพิ่อตรวจสอบ

MOIT 4 แผนจัดสรรงบประมาณ พชอ 2565

MOIT 4 อนุมัติงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565

MOIT 5


Scroll to Top