คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญคำสั่ง ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค

ลำดับที่ เรื่อง วันที่
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563
2 เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ลักษณะสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) กรณีผู้เดินทางจำนวนมากกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง

3 มีนาคม 2563
3 หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ที่ สธ 0410.7/ว167

เรื่อง มาตรการเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

5 มีนาคม 2563
4 เอกสารกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

8 มีนาคม 2563
5 หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ที่ สธ 0410.7/ว214

เรื่อง มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

19 มีนาคม 2563
6  

 

 
7  

 

 
8  

 

 
9  

 

 
10  

 

 
11  

 

 
12  

 

 
13    

 


Scroll to Top