คำสั่ง นายกรัฐมนตรี

สารบัญคำสั่ง ประกาศ นายกรัฐมนตรี และอื่น ๆ

ลำดับที่ เรื่อง วันที่
1 ประกาศนายกรัฐมนตรี

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

25 มีนาคม 2563
2 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

25 มีนาคม 2563
3 ข้อกำหนดนายกรัฐมนตรี

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

25 มีนาคม 2563
4 ประกาศนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

25 มีนาคม 2563
5 คำสั่งนายกรัฐมนตรี

ที่ 4/2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

25 มีนาคม 2563
6 คำสั่งนายกรัฐมนตรี

ที่ 5/2563

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

25 มีนาคม 2563
7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

11  

 

12  

 

13

 


Scroll to Top