ITA 2563

ITA 2563

EB5หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจหลัก

EB6การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจหลัก

EB7ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมโครงการฯตามภารกิจหลัก

EB9การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

EB11  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในปีที่ผ่านมา

EB12 การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

EB13 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB14 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2563

EB17 มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB19 การรวมกลุ่มกันของเจ้าหน้าที่

EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5ปี สสจ.นครนายก

EB24 การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

EB25 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

EB26 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


Scroll to Top