ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก  โดยโรงพยาบาลนครนายก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑.  เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โรงพยาบาลนครนายก  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง                         เป็นเงิน ๙๖๓,๐๐๐ บาท  (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒.  เครื่องอบผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลนครนายก ขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๗  กันยายน ๒๕๖๕ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โครงการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ตาราง ปปช ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ