ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก  โดยโรงพยาบาลนครนายก  มีความประสงค์จะประ … อ่านเพิ่มเติม ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)