รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร

1.ใบสมัครรับการประเมินบุคคล

2.แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมิน

3.แบบขอประเมินผลงาน (เพื่อย้าย โอน)

 

Scroll to Top