รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 อัตรา

Download

Scroll to Top