คำสั่งนายกรัฐมนตรี

สารบัญคำสั่ง ประกาศ นายกรัฐมนตรี และอื่น ๆ
ลำดับที่ เรื่อง วันที่
1 ประกาศนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 25 มีนาคม 2563
2 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 25 มีนาคม 2563
3 ข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 25 มีนาคม 2563
4 ประกาศนายกรัฐมนตรีเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 25 มีนาคม 2563
5 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 25 มีนาคม 2563
6 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 25 มีนาคม 2563
7
8
9
10
11
12
13