คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญคำสั่ง ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
ลำดับที่ เรื่อง วันที่
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
2 เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ลักษณะสถานที่กักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) กรณีผู้เดินทางจำนวนมากกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง 3 มีนาคม 2563
3 หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ สธ 0410.7/ว167เรื่อง มาตรการเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 5 มีนาคม 2563
4 เอกสารกระทรวงสาธารณสุขมาตรการแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 8 มีนาคม 2563
5 หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ สธ 0410.7/ว214เรื่อง มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 19 มีนาคม 2563
6
7
8
9
10
11
12
13