คำสั่งจังหวัดนครนายก

คำสั่ง จังหวัดนครนายก

สารบัญคำสั่ง ประกาศ จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ เรื่อง วันที่
1 คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 2191/2561เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก 28 ธันวาคม 2561
2 ประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2563 1 มีนาคม 2563
3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 18 มีนาคม 2563
4 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 2/2563เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 13 เมษายน 2563 22 มีนาคม 2563
5 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3/2563เรื่องแนวทางการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกดำเนินตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) 22 มีนาคม 2563
6 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 4/2563เรื่องการขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 22 มีนาคม 2563
7 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 5/2563เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) สำหรับพิธีและวัฒนธรรมทางศาสนา 23 มีนาคม 2563
8 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 6/2563เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดนครนายก 24 มีนาคม 2563
9 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 7/2563เรื่อง สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว 24 มีนาคม 2563
10 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 8/2563เรื่อง ยกเว้นให้ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) 24 มีนาคม 2563
11 ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 9/2563เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 24 มีนาคม 2563
12 หนังสือ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ที่ นย 0023.3/ว719เรื่อง แนวทางการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ในร้านเสริมสวย หรือร้านแต่งผม 24 มีนาคม 2563
13 หนังสือ ศาลากลางจังหวัดนครนายก ที่ นย 0027/2234เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26มีนาคม 2563