จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดนครนายก (One Stop Service: OSSC)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการ-OS …

ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จจังหวัดนครนายก (One Stop Service: OSSC) Read More »

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามบันทึกข้อความที่ นย 0032.001.5/802 ลงวันที่ 30 พฤศจิ …

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

Scroll to Top