24 พฤศจิกายน 2565 ประชุมใหญ่ อสม.ประจำปี ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี