การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
1.งานให้คำปรึกษา และความเห็นทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศแก่บุคคลและส่วนราชการ
2.งานให้คำปรึกษาการร่างกฎหมาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3.งานวินิจฉัย ตีความทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศแก่ส่วนราชการ
4.งานวิเคราะห์ และเสนอความเห็นทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศ ต่อส่วนราชการ คณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือวินิจฉัยชี้ขาด

งานนิติกรรมสัญญาและบริหารสัญญา
1.จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงาน ในสังกัด
2.วิเคราะห์และตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัด
3.ให้ความเห็นในทางกฎหมายในการบริหารสัญญา ที่หน่วยงานเป็นคู่สัญญา รวมถึงการดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาในกรณีที่มีปัญหาในข้อกฎหมาย เช่น การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา และ การบอกยกเลิกสัญญา
4.คิดคำนวณค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา
5.เรียกชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา
6.ตรวจสอบสัญญาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน