1) กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

1.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

1.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 

1.4 พระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

2) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

2.1 พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

2.4 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

2.5 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

2.6 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

3) กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

3.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

3.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

4.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

4.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

5) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

5.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม