จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศหน้าเว็บ แบบ บ.ก.06 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพั …

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Read More »

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกว …

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเทคโนโลยี ห้องประชุม 2 ชั้น 2 และห้องชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดร …

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื …

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกว …

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก  โดยโรงพยาบาลนครนายก  มีความประสงค์จะประ …

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์จะประกว …

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก  โดยโรงพยาบาลนครนายก  มีความประสงค์จะประ …

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »