มิถุนายน 2023

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2566 และประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1//2566

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการสุขาภิบาลอาหารร้านจำหน่ายอาหารและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 นครนายก

นครนายก ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก และคณะที่ปรึกษา ครั้งที่ 6/2566 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครนายก

Scroll to Top