ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการสุขาภิบาลอาหารร้านจำหน่ายอาหารและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 นครนายก

Scroll to Top