เมษายน 2024

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา โรงพยาบาลองครักษ์ Do …

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Read More »

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 จังหวัดนำร่อง งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสุขภาพวะเด็กปฐมวัย ใน 5 จังหวัดนำร่อง

เจ้าภาพถวายภัตราหารเพล แด่สามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Scroll to Top