โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครนายก

Scroll to Top