การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดนครนายก (กรณีโรคไข้หวัดนก) และการจัดทำแผนฟื้นฟูแบบบูรณาการหลังเกิดภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

Scroll to Top