ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอำนวยความสะดวกด้านงานบริการแก่ผู้รับบริการผ่านระบบดิจิทัล

Scroll to Top