การตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ 3C และพัฒนายกระดับโรงเรียน กพด. ให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำ

Scroll to Top