ลงเยี่ยมบ้าน พาหมอพบประชาชน โดยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบของใช้จำเป็นเพื่อการอุปโภค/บริโภค

Scroll to Top