กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

Scroll to Top