พิธีเปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และร่วมดูงานต้นแบบ มินิธัญญารักษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top