ดำเนินการอบรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคจากมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 2 ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอองครักษ์

Scroll to Top