เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภอที่ดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ

Scroll to Top