พฤศจิกายน 2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำในการสร้างความรอบรู้เพิ่มทักษะด้านโภชนาการและกิจกรรมทางกายวิถีใหม่สำหรับประชากรวัยทำงานละผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ทักษะด้านโภชนาการและกิจกรรมทางกายวิถีใหม่

Scroll to Top