สิงหาคม 2023

ประเมินเครื่องพ่นสารเคมี และทดสอบประสิทธิภาพ ของเครื่องพ่นสารเคมี พร้อมให้ความรู้และทักษะการใช้เครื่องพ่นให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอองครักษ์

ประเมินเครื่องพ่นสารเคมี และทดสอบประสิทธิภาพ ของเครื่องพ่นสารเคมี ให้ความรู้ และทักษะการใช้เครื่องพ่นให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองนครนายก

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ในหัวข้อแนวทางการจัดการตลาดการตรวจสอบคุณภาพสารปนเปื้อนใน อาหาร และการเลือกสินค้ามาจําหน่ายอย่างปลอดภัย

Scroll to Top