Author name: กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (ครั้งที่ 2)

ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้ …

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (ครั้งที่ 2) Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนา …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (ครั้งที่ 2)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดำเนิ …

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ (ครั้งที่ 2) Read More »

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้ …

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพรองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพรองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life support unit : ALS) Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ม …

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ Read More »

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ม …

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง Read More »

Scroll to Top