Author name: กลุ่มงานบริหารทั่วไป (พัสดุ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครนายก

ประกาศจังหวัดนครนายก พร้อมเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอน …

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแพทย์ทางไกล Telemedicine สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครนายก Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพ …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 80 รายการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะดำเนินการขายทอดตล …

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 80 รายการ Read More »

เผยแพร่แก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2-4

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีวัส …

เผยแพร่แก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2-4 Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาค …

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 Read More »

Scroll to Top