ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ตามแบบมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๔๑๙ ขนาดกว้าง ๐.๗ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แบบเปิดเผยราคากลาง

บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖

แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูล

Scroll to Top