ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp)

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์พีค (kWp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราค

ประกาศประกวดราคา,คุณลักษณะเฉพาะ

Scroll to Top